60 – WestPark B

WestPark B – 280,000 SF – Charlotte, NC